គណិតវិទ្យា


  វចនានុក្រមគណិតវិទ្យា


    Collins Dictionary of Mathematics


     Encyclopedia of General Topology


      ពាក្យខ្មែរខាងគណិតសាស្រ្ត (មង្គល)

      Advertisements

      8 comments on “គណិតវិទ្យា

      1. បង!​ ខ្ញុំចង់បាន សទ្ទានុក្រមពាក្រគណិត បារាំង អង់គ្លេស ខ្មែរ! បងមានទេ!??

       • បងមានតែជាសៀវភៅ, គឺអត់មានជាsoft សំរាប់ដាក់ឲ្យដោនឡូតផង។

      2. i dunno how to download this file ! 😡

       • ចុចលើលីងខាងលើទៅ វានឹងលោតចេញផ្ទាំងថ្មីរួច នៅខាងឆ្វេងផ្នែកខាងលើមានពាក្យថា file —> Download original គឺជាការស្រេច ។

      3. អរគុណបង! បងមានជាបារាំងទេ?

       • បងអត់ចេះមើលបារាំងផង ចឹងបានមានតែអង់គ្លេស 🙂

      4. សៀវភៅ​របស់នាក់​ ល្អ ល្អ​ ណាស់​។ ខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ ។

       • អរគុណច្រើន Jame Nightz ។

      Leave a Reply

      Please log in using one of these methods to post your comment:

      WordPress.com Logo

      You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

      Google+ photo

      You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

      Twitter picture

      You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

      Facebook photo

      You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

      w

      Connecting to %s