កំសាន្តគណិត

ស្រាយបញ្ជាក់ថា 1 = -1

តើអ្នកស្រាយបាន រឺនៅ ឥឡូវយើងមើលការបង្ហាញទាំងអស់គ្នាណា​………..

____________________________
ស្រាយថា 64=65

តោះឥឡូវយើងមើលការបង្ហាញ ទាំងអស់គ្នាណា, តើមានអ្នកណាបានធ្វើត្រូវរឺទេ?

____________________________
ស្រាយបញ្ជាក់ថា 2.2=5

តោះមើលចំលើយទាំងអស់គ្នា!

____________________________
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s